Velkommen til Losje St. Olav II - Oslo, tilhørende Ordenen Riddere av Det Hvite Kors
Ordenen Riddere av Det Hvite Kors i Norden er en frittstående og selvstendig nordisk Ridderorden.
Ordenen er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon.

Hvem er medlemmer?
I vår Losje vil du finne åpne, vennligsinnede menn i alle aldre og med ulik bakgrunn.
Medlem i Ordenen kan alle bli som har fylt 25 år, har god vandel og innehar nordisk statsborgerskap.

Ordensarbeidet
Selvutvikling for å bli et godt og harmonisk medmenneske oppnås gjennom aktiv deltagelse i Losjemøter og sosialt samvær mellom Brødrene. Hensynet til familien og samfunnet rundt oss er sterkt. Vår støtte og vårt utviklingsarbeid er derfor først og fremst rettet innad mot Brødrene, slik at disse skal bli en styrke for sine lokalsamfunn og sine familier.

Alt arbeide innen Ordenen foregår i respektfull tilslutning til landets lover og regler, og en binder seg ikke opp til noe som kan berøre ens egen eller familiens økonomi, ut over den medlemskontingent som Losjene har.

De fleste Ordener bygger på gamle nedarvede tradisjoner helt fra de tidlige tiders mysteriesamfunn. De fleste Ordener har til alle tider vært opptatt av kunnskap om de samfunn de lever i, og om etiske holdninger til beste for fellesskapet. 

Diskusjoner av partipolitisk karakter, eller diskusjoner om religiøse trosretninger kan skape splittelse og er derfor ikke tillatt.

Det er viktig å ha klart for seg at ordet mysterium ikke har noe med ordet "mystikk" å gjøre, slik vi vanligvis bruker det i vår dagligtale. Mystikk betyr kort og godt ukjent, og peker på de lærdommer som Brødrene tilegner seg av Ordenens Ritualer, Seremonier osv. på vei oppover i Ordenens Gradsystem.

Losjemøte - Hva gjør vi?
Regulære møter holdes på tirsdager kl. 19:00 - ca. 22:00
Vi starter i september og avslutter i mai.
Vi samles hver 14 dag til Losjemøte som vanligvis følger følgende agenda.

Vi samles for et sosialt samvær, deretter et esoterisk møte som er kveldens høydepunkt.
Så har vi servering (Brodermåltid) og til slutt et ettermøte som enten er av ren sosial karakter eller som temamøter med eller uten eksterne foredragsholdere.

Videre har vi studiekvelder knyttet til den enkelte Grad. ( 2 stk. pr. semester )
I løpet av året besøker vi også andre Losjer og arrangerer sosiale aktiviteter.
Utover dette er det mange Brødre som velger å fordype seg i tema man synes er av interesse.
Det er opp til den enkelte hvor mye tid han ellers ønsker å benytte på Ordensarbeide.

Losje St. Olav II - Oslo
holder til i egne lokaler i Brobekkveien i Oslo

Vår Orden er en Esoterisk Orden, ikke hemmelig. Det er kun vår viten og Ritualer som holdes hemmelig for andre enn våre medlemmer.
Vi møtes som nevnt hver 14. dag til formelle Losjemøter som inneholder både sosiale og formelle deler.
Våre studiekvelder er av uformell karakter hvor vi går gjennom godt utarbeidet studiemateriell, og får veiledning og deler vår kunnskap.

Hver høst har vi et Fellesmøte i Losjene Oslo, Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Vertskap for fellesmøtet rullerer mellom de nevnte Losjer.
Det er alltid hyggelig å være samlet Ordensbrødre fra forskjellig Losjer, og det styrker det allerede sterke samholdet man har.

Losje St. Olav II holdt sitt 100-års jubileum i 2010, og nedenfor vises et bilde fra Banketten hvor våre respektive også deltok.I vår Losje er vi opptatt av å skape det gode samværet mellom Ordensbrødrene, samt å formidle kunnskap som vil være med å berike ens liv.